top of page
KICC LINES BG-03.png

NIPA là cơ quan chính phủ phi lợi nhuận và là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc, hỗ trợ các công ty và chuyên gia CNTT.

NIPA đang dẫn đầu về kiến ​​thức nền tảng kinh tế xã hội và phát triển kinh tế quốc gia nhằm tăng khả năng cạnh tranh của toàn ngành thông qua những tiến bộ trong công nghệ và công nghiệp CNTT.

✓ Thông tin về chương trình của Trung tâm

공용공간 2.JPG

Khu vực văn phòng

Không gian làm việc (phòng làm viêc, phòng họp chung) internet, nhận bưu phẩm,...

handshake.jpg

Tư vấn doanh nghiệp địa phương

Tư vấn vận hành doanh nghiệp (luật, kế toán)

accounting.jpg

Networking

Hỗ trợ kết nối với các công ty hiện có và các công ty, tổ chức và đối tác đầy triển vọng tại địa phương

8 Công ty thường trú

Cung cấp không gian riêng

Working.jpg

Văn phòng ảo

Hỗ trợ đăng kí giấy phép sử dụng địa chỉ tiếng Việt (giải pháp riêng về chi phí và điều khoản hạn chế)

30 Công ty thành viên

Cung cấp không gian chung

bottom of page